Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

(Số lần đọc 133)
Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp xin hân hạnh gửi tới quý khách hàng Hợp đồng biểu mẫu thông dụng- Mẫu hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu để tham khảo dưới đây:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU

 

- Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế của các bên.

 

Hợp đồng này được lập ngày….. tháng …. năm 2015, giữa:

 

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

Tên : ……………………………………… Quốc tịch : ……………………

Địa chỉ:……………………………………

Hộ khẩu trường trú………………………………………

Điện thoại: :: ………………………………………………………..

Chứng minh thư nhân dân số : ………………………………………………………..

 

(sau đây gọi là “Bên A”);

 

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Tên Công ty : ………………………………………………………………..

Đại diện bởi : ………………………………………………………………..

Chức vụ : …………… Quốc tịch : ………………………………

Trụ sở chính : ………………………………………………………………..

Điện thoại : ………………………………………………………………..

Giấy phép kinh doanh : …………………… Ngày cấp : …………………………………

(Sau đâu gọi là "Bên B")

 

XÉT RẰNG:

 

Bên A là chủ sở hữu hợp pháp của tất cả những quyền, quyền sở hữu và lợi ích phát sinh có liên quan tới nhãn hiệu có các chi tiết được nêu tại phần định nghĩa dưới đây. Bên B mong muốn tiếp nhận từ Bên A và Bên A mong muốn chuyển nhượng cho Bên B toàn bộ (nhóm……) quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu …………….trong lãnh thổ Việt Nam cho các sản phẩm kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Vì vậy, nay trên cơ sở xem xét những thoả thuận được cam kết dưới đây và trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng, có giá trị, Các bên thoản thuận và đồng ý như sau:

 

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

 

Trong Hợp đồng này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa như sau:

 

“Nhãn hiệu” có nghĩa là nhãn hiệu chuyển nhượng thuộc quyền sở hữu của Bên A đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) theo Văn bằng bảo hộ số …………… quyết định số ………/QĐ-SHTT ngày ………tháng….năm ……

 

“Sản phẩm” có nghĩa là sản phẩm nhóm: ………………….

 

“Ngày hiệu lực” là ngày mà căn cứ vào ngày đó Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng này.

 

“Ngày ký hợp đồng” là ngày mà hợp đồng này được lập và được các bên ký vào hợp đồng.

 

“Thời hạn bảo hộ” là các thời hạn bảo hộ tương ứng của Nhãn hiệu như được quy định tại các giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Nhãn hiệu và bất kỳ thời hạn gia hạn nào (nếu có);

 

“Thời hạn” là thời hạn chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu như được qui định tại Điều 3 dưới đây;

 

“Lãnh thổ” có nghĩa là Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

 

ĐIỀU 2 ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG

 

(a) Bên A tại đây chuyển nhượng toàn bộ (nhóm……) quyền sở hữu nhãn hiệu “…………..” đang được bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số ………… cấp ngày ……….. cho B tại Việt Nam.

 

(b) Bên A kể từ ngày ký kết hợp đồng này đồng ý chuyển nhượng và chấm dứt toàn bộ (nhóm……) quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu và chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu dưới bất kỳ hình thức nào tại Việt Nam.

 

ĐIỀU 3 THỜI HẠN

 

Hợp đồng này sẽ có hiệu lực đầy đủ kể từ Ngày được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chấp thuận việc đăng ký;

 

ĐIỀU 4 HẬU QUẢ CỦA VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG

 

Kể từ ngày ký Hợp đồng này, Bên A sẽ chấm dứt và bảo đảm rằng không có bất kỳ việc sử dụng nhãn hiệu dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ mục đích nào do mình đã thực hiện và/hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng toàn bộ (nhóm……) nhãn hiệu trong phạm vi Lãnh thổ Việt Nam;

 

ĐIỀU 5. CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM

 

Bên A tại đây cam kết và bảo đảm rằng Bên A là chủ sở hữu duy nhất và hợp pháp của tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nhãn hiệu và liên quan tới Nhãn hiệu …………trong phạm vi Lãnh thổ Việt Nam; không vi phạm các quyền sở hữu công nghiệp của bất kỳ bên thứ ba nào trong phạm vi Lãnh thổ Việt Nam.

 

ĐIỀU 6. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

 

(a) Bên B sẽ tuân thủ mọi qui định của Luật áp dụng trong quá trình chuyển nhượng và có nghĩa vụ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và chịu mọi chi phí phát sinh khác ngoài chi phí chuyển nhượng liên quan đến hợp đồng này.

 

(b) Bên A đồng ý phối hợp và hỗ trợ Bên B trong bất kỳ và tất cả các công đoạn, các vấn đề có thể đặt ra cho Bên B nhằm đảm bảo việc đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ một cách hợp lý, phù hợp với các quy định của luật pháp Việt Nam để có hiệu lực của hợp đồng.

 

ĐIỀU 7. GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

(a) Trên cơ sở xem xét lợi ích chung và sự hợp tác giữa Bên B và Bên A, Bên A tại đây cam kết nhượng cho Bên B toàn bộ (nhóm……) quyền sở hữu Nhãn hiệu “………….” với một khoản phí chuyển nhượng là: ………….VNĐ (………………………..). Khoản phí chuyển nhượng trên sẽ không bao gồm thuế chuyển nhương, phí, lệ phí phục vụ cho việc đăng ký hợp đồng chuyển nhượng mà Bên B phải chịu.

(b) Bên B thanh toán cho bên A bằng tiền mặt ngay sau khi ký kết hợp đồng này.

 

ĐIỀU 8: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 

8.1 Bên A:

(a) Chuyển nhượng và chấm dứt toàn bộ (nhóm……) quyền sở hữu Nhãn hiệu “………….”. Tại Việt Nam

(b) Mọi hành vi sử dụng nhãn hiệu dưới bất kỳ hình thức nào kể từ sau Ngày hiệu lực đều bị coi là vi phạm nhãn hiệu của Bên B.

(c) Bên A không được phép sử dụng nhãn hiệu dưới bất kỳ hình thức nào tại lãnh thổ Việt Nam.

(d) Hỗ trợ bên B trong những công việc liên quan đến tính hiệu lực của Hợp đồng này.

(e) Cung cấp cho Bên B toàn bộ các Giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu của Bên A đối với nhãn hiệu …………….. tại Việt Nam.

(f) Hợp tác thường xuyên với Bên B trong quá trình Bên B sử dụng nhãn hiệu, cùng Bên B giải quyết các tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu …………… nếu phát sinh từ bên thứ 3.

 

8.2 Bên B:

 

(a) Bên B sẽ đăng ký Hợp đồng này và bất kỳ sửa đổi nào với Cục Sở hữu Trí tuệ và chịu mọi chi phí phát sinh.

 

(b) Sử dụng nhãn hiệu đúng mục đích và đúng thỏa thuận ghi trong hợp đồng này.

 

(c) Bên B có trách nhiệm gia hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam khi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ……………sắp hết hiệu lực.

 

(c) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản phí chuyển nhượng nhãn hiệu theo Điều 7 của Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 9: BẤT KHẢ KHÁNG

 

(a) Nếu một trong Các Bên không thể thực thi được toàn bộ hay một phần của Hợp đồng này do Sự kiện bất khả kháng (có nghĩa là sự kiện vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của Bên bị ảnh hưởng mà không thể đoán trước được, hoặc không thể tránh được và ngoài khả năng khắc phục mặc dù thấy trước, và đã xảy ra trong khi thực hiện Hợp đồng này và làm cho việc thực thi Hợp đồng này trở nên không thể thực thi được).

Các Sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện như lũ lụt, hỏa hoạn, hạn hán, bão, động đất và các sự kiện thiên tai khác, biểu tình, bạo động, bạo loạn và chiến tranh (tuyên bố hoặc không tuyên bố) và bất kỳ hành động hay không hành động của cơ quan chính phủ nào, việc thực hiện các nghĩa vụ đó sẽ bị ngưng trệ trong một giai đoạn mà trong thời hạn đó việc thực hiện các nghĩa vụ của Hợp đồng sẽ bị ảnh hưởng bởi Sự kiện bất khả kháng.

 

(b) Bên nào chịu ảnh hưởng bởi Sự kiện bất khả kháng sẽ phải nhanh chóng thông báo cho Bên kia bằng văn bản về sự cố xảy ra của sự kiện đó trong vòng 3 ngày, và sẽ, trong thời hạn 15 ngày sau khi xảy ra sự cố đó, chuyển trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm cho Bên kia các bằng chứng của sự kiện đã xảy ra đó và khoảng thời gian sự kiện đó xảy ra. Bên thông báo việc thực hiện Hợp đồng của họ trở nên không thể thực hiện được do Sự kiện bất khả kháng có trách nhiệm phải thực hiện mọi nỗ lực để loại bỏ hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng đó.

 

(c) Khi Sự kiện bất khả kháng đó xảy ra, cả hai Bên sẽ ngay lập tức trao đổi ý kiến với nhau về việc thực hiện Hợp đồng, và sẽ ngay lập tức phục hồi lại các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng khi chấm dứt Sự kiện bất khả kháng hoặc khi sự kiện đó bị loại bỏ.

 

ĐIỀU 10. NGÔN NGỮ CỦA HỢP ĐÔNG

 

Hợp đồng này được lập bằng 04 (bốn) bản Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ 02 (hai) bản.

 

ĐIỀU 11. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này trước hết được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng thì một trong các bên có quyền đưa tranh chấp ra Toà án có thẩm quyền Việt Nam để giải quyết. Các bên đồng ý ký vào Hợp đồng này vào ngày, tháng, năm nêu tại phần đầu của Hợp đồng.

 

               BÊN B ………                                                                             BÊN A ……….
15056223_663594373811399_7406558936326379191_n.jpg
 Công ty Luật TNHH Hồng Thái và đồng nghiệp xin hân hạnh được mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tư vấn tốt nhất về các lĩnh vực như:
     + Tư vấn pháp luật dân sự, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch dân sự;
    +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch và nghĩa vụ dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;
    +   Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng mua bán, tặng, cho, vay mượn tài sản;
   +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản và các quy định pháp luật liên quan; 
   +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm và các quy định pháp luật liên quan;
    +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền.
    +   Tư vấn, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan;
    +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
    Xin vui lòng liên hệ:  19006248 để công ty chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách.

    Trân trọng!.
       (M.Ng)

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Mức xử phạt khi kê khai nội dung đăng ký doanh nghiệp không chính xác
11:16 | 06/04/2023
Câu hỏi: Tôi đang có mong muốn tìm hiểu về việc kê khai hồ sơ thành lập doanh nghiệp . Cho tôi hỏi trong quá trình kê khai hồ sơ nếu bị nhầm lẫn mà kê khai sai thì có thể bị xử phạt như thế nào?
Điều kiện trở thành công ty mẹ là gì?
03:18 | 07/06/2023
Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác khi nào, công ty con có được góp vốn vào công ty mẹ hay không, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
11:47 | 06/06/2023
Pháp luật quy định doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đặt tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì xử lý như thế nào, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan
03:20 | 29/05/2023
Người có liên quan trong công ty cổ phần là ai, việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan được diễn ra như thế nào, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh
04:24 | 27/05/2023
Pháp luật về doanh nghiệp quy định như thế nào về việc chấm dứt tư cách thành viên hợp danh trong công ty hợp danh, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức
04:20 | 27/05/2023
Ngoài cổ phần phổ thông, trong công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi và một trong số đó là cổ phần ưu đãi cổ tức, vậy cổ phần ưu đãi cổ tức là gì và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức được quy định như thế nào, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức
09:24 | 27/05/2023
Trong công ty, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác theo phạm vi nhất định. Vậy người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức được pháp luật quy định như thế nào?
Ai có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông?
01:58 | 26/05/2023
Trong công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông họp thường niên để thảo luận và thông qua các vấn đề về: Kế hoạch kinh doanh, Báo cáo tài chính… Vậy, để cuộc họp được diễn ra thì thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như thế nào, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Trình tự, hồ sơ cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trường hợp bị mất
02:42 | 04/04/2023
Trong trường hợp bị mất Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cần thực hiện thủ tục như thế nào để đề nghị cấp lại giấy phép, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh 1 tháng có cần làm thủ tục thông báo?
02:30 | 01/04/2023
Câu hỏi : Xin chào, hộ kinh doanh của tôi đang hoạt động lĩnh vực bán buôn văn phòng phẩm. Thời gian tới, tôi có dự định sẽ ra nước ngoài du lịch khoảng 1 tháng nên phải tạm ngừng việc kinh doanh. Vậy cho tôi hỏi, tôi có cần làm thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh...
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
ThS. LS Nguyễn Thị Hồng Liên - Nữ luật sư tài ba, nhiệt huyết
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
[Luật Hồng Thái] Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2021
Những lưu ý khi sử dụng lao động nước ngoài mới nhất
Giá tính lệ phí trước bạ theo quy định mới nhát áp dụng từ 01/3/2022
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả có bắt buộc lập thành văn bản?
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ (có hiệu lực từ ngày 01/3/2022)
Thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - thủ tục 2021
Những chính sách mới về quyền của người lao động theo Bộ luật lao động 2019

Thống kê truy cập
Đang online : 313   Đã truy cập : 2,640,301
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE