Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Mẫu Giấy đề nghị Đăng kí doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên

(Số lần đọc 108)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

---------------

……,ngày ……tháng……năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng đăng kí kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):---------------------------------------------------- là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Đăng kí công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (Đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi

2. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt( ghi bằng chữ in hoa):
-------------------------------------------------------------------
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
-------------------------------------------------------------------
Tên công ty viết tắt ( nếu có):
-------------------------------------------------------------------
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:
-------------------------------------------------------------------
Xã/Phường/Thị trấn:
Quận/ Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
-------------------------------------------------------------------
Tỉnh/Thành phố:
-------------------------------------------------------------------
Quốc gia:
-------------------------------------------------------------------
Điện thoại:
-------------------------------------------------------------------
Email:
-------------------------------------------------------------------
Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).
 4. Ngành nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam)
STTTên ngànhMã ngành


 
5. Chủ sở hữu:
a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:
Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):-------------------------------------------------------------------
Giới tính:------------------
Sinh ngày:--------------/-----/------------Dân tộc:------------------------Quốc tịch:----------------------------
Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số:
-------------------------------------------------------------------
Ngày cấp:--------------------------/-----/-----------Nơi cấp:
----------------------------------------------------------------------------------
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):
----------------------------------------------------------------------------------
Số giấy chứng thực cá nhân:
----------------------------------------------------------------------------------
Ngày cấp:-----------/-----/--------------Ngày hết hạn:------------/-----/-------Nơi cấp:--------------------------
Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 
----------------------------------------------------------------------------------
Xã/Phường/Thị trấn: 
---------------------------------------------------------------------------------
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 
----------------------------------------------------------------------------------
Tỉnh/Thành phố: 
----------------------------------------------------------------------------------
Quốc gia: 
----------------------------------------------------------------------------------
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 
---------------------------------------------------------------------------------
Xã/Phường/Thị trấn: 
----------------------------------------------------------------------------------
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 
----------------------------------------------------------------------------------
Tỉnh/Thành phố: 
----------------------------------------------------------------------------------
Quốc gia: 
----------------------------------------------------------------------------------
Điện thoại:--------------------------------------------------------------------- Fax:------------------------------------
Email:-------------------------------------------- Webside:-------------------------------------------------------
- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):
Mã số dự án:-----------------------------------
Do:---------------------------------------------------------------------cấp/phê duyệt ngày--------/------/------------
Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Xã/Phường/Thị trấn: 
----------------------------------------------------------------------------------
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 
----------------------------------------------------------------------------------
Tỉnh/Thành phố: 
----------------------------------------------------------------------------------
Quốc gia: 
----------------------------------------------------------------------------------
Điện thoại:--------------------------------------------------------------------- Fax:------------------------------------
Email:-------------------------------------------- Webside:-------------------------------------------------------
Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm
Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Hội đồng thành viên
Chủ tịch công ty
- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):
Mã số dự án:------------------------------------------------------------------------------
Do:------------------------------------------------------------------------------------- cấp/phê duyệt ngày--------tháng------năm--------
6. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):
---------------------------------------------------------------------------------------
7. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốnTỉ lệ (%)Số tiền (bằng số, VNĐ và giá trị theo đơn vị tiền
nước ngoài nếu có)
Vốn trong nước
+Vốn nhà nước
+Vốn tư nhânVốn nước ngoài

Vốn khác

Tổng cộng

8. Người đại diện theo pháp luật
- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):---------------------------------------------- Giới tính:------------------
Chức danh:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinh ngày:-----------/-------- /---------Dân tộc:----------------------Quốc tịch:------------------------------
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:
------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày cấp:---------/--------/----------- Nơi cấp:-----------------------------------------------------------------
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):
------------------------------------------------------------------------------------------
Số giấy chứng thực cá nhân:
------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày cấp: ---------------/-----/-----------Ngày hết hạn: --------/------/---------Nơi cấp:-------------------
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xã/Phường/Thị trấn:----------------------------------------------------------------------------------------------
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tỉnh/Thành phố: --------------------------------------------------------------------------------------------------
Quốc gia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: -----------------------------------------------------
Xã/Phường/Thị trấn: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: -----------------------------------------------------------------
Tỉnh/Thành phố:---------------------------------------------------------------------------------------------------
Quốc gia:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điện thoại:---------------------------------------------------------------------------- Fax: -----------------------
Email: ------------------------------------------------------------------ Website: ---------------------------------
9. Thông tin về đăng kí thuế:
STTCác chỉ tiêu thông tin đăng kí thuế
1Thông tin về Giám đốc( Tổng giám đốc) và Kế toán trưởng (nếu có)
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):..............................................
Điện thoại:........................................................................................
Họ và tên Kế toán trưởng: ................................................................
Điện thoại:.........................................................................................
2Địa chỉ nhận thông báo thuế (Chỉ kê khai nếu địa chỉ thông báo thuế khác với địa chỉ trụ sở chính)
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ------------------------------

Xã/Phường/Thị trấn: ------------------------------------------------------------

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ---------------------------------------

Tỉnh/Thành phố:-----------------------------------------------------------------

Quốc gia:-----------------------------------------------------------------------

Điện thoại:---------------------------------------------------------------------------- Fax: -----------------------

Email: ------------------------------------------------------------------
3Ngày bắt đầu hoạt động ( trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt đông tư ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này) ngày..........tháng........năm............
4Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
5Năm tài chính
Áp dụng từ ngày....../........đến ngày......../........
(ghi ngày tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
6Tổng số lao động:.............................................................................................
7
Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không):
8Đăng kí xuất khẩu (có/không):..........................................................................
9Tài khoản ngân hàng, kho bạc (Nếu có tại thời điểm kê khai)
Tài khoản ngân hàng:.........................................................................................
Tài khoản kho bạc:............................................................................................
10Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Tài nguyên
Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Tiền thuê đất 
Phí, lệ phí
Thu nhập cá nhân 
Khác

11Ngành, nghề kinh doanh chính:.........................................................................
10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi(chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):
a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):
---------------------------------------------------------------------------
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
---------------------------------------------------------------------------
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………
b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):……
Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.
Tôi cam kết:
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

Các giấy tờ gửi kèm:                                               ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
-………………………….                                             CỦA CÔNG TY
-………………………….                                             ( Kí và ghi rõ họ tên)
-…………………………...
                      Hilap-dau-tu-nuoc-ngoai.jpg

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP TRÂN TRỌNG!
Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc Email:luathongthai@gmail.com
Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân)
 

 

 

 

 

 

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Quy định góp vốn bằng thương hiệu, góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ?
12:34 | 14/06/2019
Quy định mới nhất về việc ghi nhãn phụ, sử dụng nhãn phụ thứ hai?
11:47 | 14/06/2019
Hướng dẫn cách đặt tên công ty bằng Tiếng Anh - tra tên bằng Tiếng Anh
10:55 | 13/06/2019
Thủ tục đăng ký chữ ký số doanh nghiệp theo quy định mới nhất năm 2019?
04:52 | 12/06/2019
Quy định về treo biển hiệu, biển quảng cáo của doanh nghiệp?
06:04 | 10/06/2019
Kinh doanh nhỏ lẻ có cần thiết phải đăng ký kinh doanh và khai báo thuế không?
10:58 | 08/06/2019
Điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh năm 2019?
01:32 | 07/06/2019
Góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty thì cần phải thực hiện những thủ tục gì?
11:18 | 06/06/2019
Quy định về sổ cổ động trong công ty cổ phần ?
07:02 | 05/06/2019
Có được chuyển nhượng chi nhánh của công ty cho người khác?
10:28 | 04/06/2019
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
ThS. LS Nguyễn Thị Hồng Liên - Nữ luật sư tài ba, nhiệt huyết
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định pháp luật hiện hành
NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Chuyển nhượng cổ phần lỗ có phải nộp thuế TNCN hay không?
Kinh doanh quán nhậu có phải đăng ký kinh doanh hay không?
Hướng dẫn doanh nghiệp hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP
[Mới] Vợ chồng có thể đồng thời là thành viên của Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH 2TV trở lên?

Thống kê truy cập
Đang online : 166   Đã truy cập : 3,344,346
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE