CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Đầu tư ra nước ngoài theo quy định mới nhất


Đăng ký đầu tư ra nước ngoài là thủ tục cần thiết trước khi nhà đầu tư thực hiện kinh doanh ra nước ngoài. Sau đây, luật HILAP gửi Quý Doanh nghiệp các thông tin cần thiết cần chuẩn bị để xin văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được đầu tư ra nước ngoài.

1.GPDT.jpg

1.      Thông tin nhà đầu tư (Bản sao có chứng thực đăng ký kinh doanh nhà đầu tư)

2.      Thông tin cần cung cấp về dự án đầu tư

 

STT

Nội dung

Khách hàng cung cấp thông tin

(1)

Tên dự án

 (Dự án thành lập Công ty (Tên công ty)…………………)

(2)

Địa chỉ trụ sở

Ghi rõ đến chi tiết số nhà …, phường …., quận….., tỉnh ……

(3)

Mục tiêu hoạt động

(ghi cụ thể các hoạt động sản xuất hoặc dịch vụ thực hiện)

(4)

Quy mô dự án

Công suất:

Diện tích

Khả năng sản xuất

Doanh thu dự kiến / năm

(5)

Vốn đầu tư

 

(6)

Hình thức góp vốn

 

(7)

Nguồn vốn

- Vốn chủ sở hữu: ...

- Vốn vay: …

 

(8)

Nhu cầu sử dụng vốn

Vốn cố định và vốn lưu động

(9)

Thời gian dự kiến chuyển vốn ra nước ngoài

 

 

(10) Dự kiến hiệu quả kinh tế và hiệu quả tài chính

 

 

Chỉ tiêu

Đơn vị: đồng ngoại tệ dùng để đầu tư

Năm hoạt động thứ 1

Năm hođộng thứ 2

Năm thứ 3

Tổng

1=2+3+….

Doanh thu

 

 

 

 

2

Từ hoạt động/SP...

 

 

 

 

3

Từ hoạt động/SP...

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lợi nhuận trước thuế:

 

 

 

 

5

Lợi nhuận sau thuế:

 

 

 

 

6=7+8+9

Lợi nhuận được chia của nhà đầu tư Việt Nam

Trong đó:

 

 

 

 

7

- Sử dụng đầu tư ở nước ngoài

Ghi rõ phần lợi nhuận giữ lại đầu tư ở nước ngoài đã làm thủ tục điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN

 

 

 

 

8

+ Chuyn về Việt Nam

 

 

 

 

9

+ Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước Việt Nam (VNĐ)

 

 

 

 

(11). Đánh giá chung về hiệu quả kinh tế, dự kiến khả năng và thời gian thu hồi vốn đầu tư:

- Hiệu quả kinh tế: Lợi nhuận thu về Việt Nam/01 năm: …………………….

- Dự kiến thu hồi vốn: ………….năm.

Lưu ý: Đối với những thông tin khách hàng chưa có số liệu, thông tin cung cấp, Luật HILAP sẽ soạn thảo thông tin, hai bên cùng nhau thống nhất nội dung để hoàn thiện hồ sơ.

3. Hồ sơ cần chuẩn bị

1)      02 Bản sao đăng ký kinh doanh của Nhà đầu tư;

2)      01 bản chụp hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật tại Hàn Quốc.

3)      Xác nhận không nợ thuế từ cơ quan quản lý thuế.

4)      Xác nhận vốn dư ngoại tệ tại tài khoản ngân hàng ngoại tệ của doanh nghiệp lớn hơn hoặc bằng số vốn đầu tư + Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ theo mẫu dưới đây (Cty Luật soạn):

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

VĂN BẢN CAM KẾT TỰ THU XẾP NGOẠI TỆ

Nhà đầu tư... (ghi rõ tên nhà đầu tư) cam kết tự thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài với các nội dung như sau:

Tên dự án/Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài: ...

Địa chỉ trụ sở: ...

Địa điểm thực hiện dự án: ...

Mục tiêu dự án: ...

Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư: ... (bằng số và bằng chữ) đồng tiền thực hiện dự án đầu tư.

Nhà đầu tư... (ghi rõ tên nhà đầu tư) có ngoại tệ trên tài khoản tại Ngân hàng... (ghi rõ tên, tổ chức tín dụng được phép) với số dư tính đến ngày... tháng... năm... là... (bằng số và bằng chữ) đồng tiền thực hiện dự án đầu tư.

(Gửi kèm theo văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư)

Nhà đầu tư (ghi rõ tên nhà đầu tư) cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung kê khai.

 

 

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

 

 5)      Nếu ngân hàng bảo lãnh vốn góp thì cần có  văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư theo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

VĂN BẢN CAM KẾT THU XẾP NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Theo đề nghị của nhà đầu tư ... (ghi rõ tên nhà đầu tư) tại văn bản số... ngày... tháng... năm..., tổ chức tín dụng ... (ghi rõ tên tổ chức tín dụng được phép) cam kết bán cho nhà đầu tư (trường hợp bán ngoại tệ) và/hoặc cam kết cho nhà đầu tư ... (ghi rõ tên nhà đầu tư) vay (trường hợp cho vay ngoại tệ) số lượng ngoại tệ... (ghi rõ bằng số và bằng chữ) đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác) để thực hiện dự án ...(ghi rõ tên dự án, tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài) tại ... (ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư) trong trường hợp nhà đầu tư ... (ghi rõ tên nhà đầu tư) đáp ứng các điều kiện mua hoặc vay ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

 

 

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng được phép
(ghi rõ họ tên và chức danh, ký, đóng dấu,)

6)      Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền tại Hàn Quốc cho phép thành lập doanh nghiệp tại Hàn Quốc (Trong một số trường hợp Bộ kế hoạch đầu tư thấy cần thiết).

 Trên đây là những thông tin cần thiết, cần cung cấp để thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Phạm Trang


   Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết khác có nội dung liên quan:

Thủ tục tạm ngừng, chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh năm 2019? (02:41 | 14/09/2019)
Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như thế nào? (07:01 | 12/09/2019)

Không thông báo tài khoản ngân hàng có bị xử phạt không? (10:33 | 11/09/2019)
Trình tự, thủ tục thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (10:08 | 10/09/2019)
Trình tự, thủ tục thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện? (10:15 | 09/09/2019)
Điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất phân bón năm 2019? (05:31 | 07/09/2019)
Thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp mới thành lập? (10:58 | 07/09/2019)
Trường hợp không áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu? (03:39 | 05/09/2019)
Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng (10:49 | 05/09/2019)
Trình tự, thủ tục giảm vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần? (11:40 | 04/09/2019)

 


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE