Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Mẫu hợp đồng giám định

(Số lần đọc 8)

Mẫu hợp đồng giám định và biên bản thanh lý: cung cấp dịch vụ giám định về sở hữu công nghiệp với đối tượng, nội dung, phạm vi giám định và theo các thoả thuận nêu tại nội dung hợp đồng giám định

HỢP ĐỒNG

dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp

Số: …..………-201… / HĐGĐ

Căn cứ Khoản 5, Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, 2009 và các Điều 40, 41, 43, 46, 51 và 53 của Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22.09.2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30.12.2010, sau đây gọi chung là Nghị định 105/2006 sửa đổi;

Căn cứ Mục 7 (Hợp đồng dịch vụ) của Bộ luật Dân sự năm 2005;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên;

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm………

Chúng tôi, gồm:

1. Bên yêu cầu cung cấp dịch vụ giám định (Bên A):

Công ty/Tổ chức: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

……… ……………………………………………………………………………………………..

Người đại diện: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………….. Fax:…………………. E.mail: ……………………………………...

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………, tại Ngân hàng …………………………………………...

Là người thực hiện quyền yêu cầu giám định của:………………………………… ………………………………….…...................(tên, địa chỉ của Người yêu cầu giám định)……………………………….…………………….……………………..

theo Giấy ủy quyền số...........….. ngày …………………………............................

Đơn giám định số ……………………………………………………………………

2. Bên cung cấp dịch vụ (Bên B):

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Người đại diện: …………………………………………………………………………………….

Chức vụ ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: Số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3 5563450                Fax: 04. 3 5563407           E.mail: ipacademy@vipri.gov.vn

Số tài khoản: 0021001946594 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam


Thống nhất thỏa thuận những điều khoản sau đây:

 Điều 1. Thoả thuận chung

Bên A yêu cầu, Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ giám định về sở hữu công nghiệp với đối tượng, nội dung, phạm vi giám định và theo các thoả thuận nêu tại Hợp đồng này.

Điều 2.  Đối tượng, nội dung, phạm vi giám định

1. Đối tượng, nội dung và phạm vi giám định được nêu (thể hiện) trong Tờ khai yêu cầu giám

định sở hữu công nghiệp và các tài liệu, mẫu vật mà Bên A nộp cho Bên B, được Bên B xác nhận tại Biên nhận đơn giám định số ………….……….  ngày ………………... (Bản sao Tờ khai yêu cầu giám định và Biên nhận đơn giám định nói trên được đính kèm Hợp đồng này).

2. Đối tượng, nội dung và phạm vi giám định có thể được bên A tự mình - hoặc theo yêu cầu của Bên B - bổ sung, sửa đổi, làm rõ hơn, nhưng việc đó chỉ được thực hiện trước khi việc giám định được hoàn tất và không được làm thay đổi bản chất đối tượng, nội dung giám định và không được mở rộng phạm vi giám định.

Trong trường hợp phải thay đổi bản chất đối tượng và nội dung giám định hoặc mở rộng phạm vi giám định, hai Bên sẽ thoả thuận để ký Hợp đồng dịch vụ giám định bổ sung hoặc Hợp đồng dịch vụ giám định khác.

3. Dịch vụ giám định chỉ được thực hiện phù hợp với đối tượng, nội dung và phạm vi nêu tại khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 3. Sản phẩm giám định

Theo yêu cầu của Bên A, Bên B thể hiện và cung cấp (trao) cho Bên A kết quả giám định dưới dạng (các) sản phẩm sau đây:

þ Bản kết luận giám định

* Báo cáo tra cứu thông tin phục vụ việc giám định

* Bảo sao các tài liệu tham khảo hữu ích nhất (do Bên B sưu tầm/mua được)

* Sản phẩm khác:………………………………………………………………………………

Điều 4. Giá cả (phí giám định) và phương thức thanh toán

1. Theo Hợp đồng này, “Phí giám định” dùng để chỉ khoản tiền mà Bên A phải thanh toán cho Bên B nhằm bù đắp các chi phí và trả công thực hiện việc giám định.

2. Mức phí giám định theo Hợp đồng: là chi phí cho các công việc được thực hiện theo yêu cầu giám định, theo Thông báo phí giám định của Bên B.

3. Phương thức thanh toán

a) Phí giám định có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

b) Phí giám định cơ bản được Bên A thanh toán cho Bên B ngay khi Hợp đồng này được ký.

c) Bên A có thể cần thanh toán thêm (các) khoản phí phát sinh cho Bên B (khi hai Bên thanh lý Hợp đồng) nếu việc giám định thực tế được thực hiện với các đơn vị công việc tăng thêm hoặc được rút ngắn thời hạn giám định (giám định nhanh) theo yêu cầu của Người nộp đơn.

Điều 5. Thời hạn thực hiện giám định

1. Thời hạn thực hiện giám định (là khoảng thời gian Bên B phải hoàn tất việc giám định và bàn giao cho Bên A sản phẩm giám định) theo Hợp đồng này là………………..ngày làm việc.

2. Trong trường hợp xét thấy phải có thêm thời gian để khảo sát, tra cứu, phân tích, tham khảo ý kiến chuyên gia, Bên B có thể đề nghị Bên A gia hạn giám định. Nếu Bên A không đồng ý gia hạn, Hợp đồng này bị đình chỉ thực hiện.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Bên A có các quyền sau đây:

a) Các quyền quy định tại Khoản 1 Điều 41 Nghị định 105/2006 sửa đổi

b) Bổ sung, sửa chữa tài liệu thuộc Đơn yêu cầu giám định phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 2 Hợp đồng này.

2. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 41 Nghị định 105/2006 sửa đổi

b) Thanh toán phí giám định cho Bên B theo quy định tại Điều 4 Hợp đồng này.

c) Bảo đảm tính trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho bên B trong quá trình giám định; phải chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin, tài liệu không trung thực.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Bên B có các quyền sau đây:

a) Các quyền quy định tại các Điểm b, c Khoản 3 Điều 43, các Điểm b, c, đ Khoản 3 Điều 44 Nghị định 105/2006 sửa đổi;

b) Yêu cầu Bên A giải thích, làm rõ các vấn đề liên quan đến đối tượng và nội dung giám định.

2. Bên B có các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 43, các Điểm b, c, d và đ Khoản 4 Điều 44 Nghị định 105/2006 sửa đổi.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này đều được giải quyết trước hết bằng việc thảo luận giữa hai Bên. Nếu hai Bên không thống nhất được cách giải quyết, tranh chấp sẽ được xử lý theo pháp luật dân sự.

Điều 9. Hiệu lực

Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký.

Hợp đồng này được thanh lý khi Bên B trao Sản phẩm giám định cho Bên A và Bên A thanh toán hết phí giám định cho Bên B.

Hợp đồng này được làm thành 02 (hai) bản: mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị như nhau.

 

Bên A (………………. ) 

 

         Bên B (Viện Khoa học sở hữu trí tuệ)

VIỆN TRƯỞNG

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Đăng ký nhãn hiệu với tên kênh Youtube
01:19 | 10/09/2021
Những vấn đề cần lưu ý khi chuyển nhượng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam
10:37 | 28/06/2021
Chào Hilap, tôi hiện đang có một nhãn hiệu đã kinh doanh được 3 năm có một danh tiếng nhất định và đã đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ. Đến nay tôi đã tích lũy được một số vốn nhất định, nên tôi muốn chuyển hướng kinh doanh của mình sang một hình thức khác để có thể phát triển...
Những lưu ý trong hợp đồng chuyển giao công nghệ
04:28 | 19/05/2021
Hợp đồng chuyển giao công nghệ là hợp đồng ghi nhận sự thỏa thuận giữa các cá nhân và pháp nhân chuyển giao cho nhau các đối tượng Sở hữu công nghiệp như: phần mềm máy tính, tài liệu thiết kế, công thức,… Bài viết sau sẽ hỗ trợ để các bên trong hợp đồng hiểu hơn về những lưu ý...
Kiểu dáng công nghiệp – Đối tượng sở hữu công nghiệp
12:36 | 15/05/2021
Khi nhắc đến vấn đề sở hữu trí tuệ thì mọi người sẽ nghĩ đầu tiên là nhãn hiệu, sáng chế và đăng ký bản quyền tác giả, nhưng đây chỉ là một số phần của sở hữu trí tuệ. Bởi vì, theo pháp luật hiện hàng thì còn nhiều vấn đề khác thuộc sở hữu trí tuệ mà các doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh,...
Thủ tục cấp phép sử dụng tác phẩm âm nhạc
11:22 | 22/06/2021
Thủ tục này sẽ xảy ra trong trường hợp việc liên hệ với các tác giả để xin phép và trả thù lao tương đối khó khăn, đặc biệt nếu là trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng nhiều tác phẩm trong một lần thì công việc này chiếm tương đối nhiều thời gian và công sức. Do đó, các tổ chức, cá nhân...
Chỉ dẫn địa lý – Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
12:16 | 22/06/2021
Bạn đang có công ty kinh doanh các sản phẩm trong nước hoặc nước ngoài, thì để người tiêu dùng hiểu rõ về sản phẩm cũng như theo đúng quy định của Luật sở hữu trí tuệ hiện nay bạn cần đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm đó. Bài viết sẽ tập trung phân tích về chỉ dẫn địa lý và thủ tục đăng ký...
TÁC PHẨM PHÁI SINH TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
10:34 | 16/06/2021
Những tác phẩm mới sau đây được gọi là tác phẩm phái sinh khi được sáng tạo dựa trên một hay nhiều tác phẩm gốc, có thể cùng hình thức thể hiện hoặc không. Đây cũng là đối tượng được Luật Sở hữu trí tuệ bảo hộ quyền tác giả. Vậy, pháp luật quy định về tác phẩm phái sinh như thế nào? ...
XỬ LÝ VI PHẠM NHÃN HIỆU
03:45 | 15/06/2021
Xin chào Hilap, hiện công ty tôi đang có nhãn hiệu và bên tôi đang quan tâm đến những vẫn đề pháp lý như: Nhãn hiệu như thế nào bị coi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam? Tỷ lệ vi phạm là bao nhiêu phần trăm thì bị xử lý vi phạm ? Mong Hilap tư vấn giúp công ty tôi!
CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU VỀ VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
05:25 | 15/06/2021
Xin chào Hilap, tên tôi là Đăng Tiến N, tôi xin được trình bày một việc như sau: Công ty tôi sắp tới đã có ý định nhập khẩu một lô mỹ phẩm của Nhật Bản về để phân phối lại và bán lẻ ra cho các đơn vị khác. Công ty tôi đã được nhà sản xuất mỹ phẩm này đồng ý để công ty chúng tôi được...
Muốn đăng ký bản quyền tác giả cho bài hát làm thế nào?
11:23 | 25/05/2021
Tác phẩm âm nhạc hay bài hát là loại hình tác phẩm rất nhạy cảm, dễ bị sao chép, sử dụng trái pháp luật. Vậy nên đăng ký bản quyền cho bài hát (tác phẩm âm nhạc) là cách để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp các tác phẩm âm nhạc do tác giả, chủ sở hữu sáng tạo ra.
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
[Luật Hồng Thái] Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2021
Thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - thủ tục 2021
Những chính sách mới về quyền của người lao động theo Bộ luật lao động 2019
Chỉ dẫn địa lý – Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU VỀ VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
TÁC PHẨM PHÁI SINH TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Thủ tục để chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH một thành viên sang công ty cổ phần
ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐỂ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
Thư tư vấn thủ tục thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên kinh doanh dịch vụ kế toán
Luật Doanh nghiệp 2020

Thống kê truy cập
Đang online : 227   Đã truy cập : 1,108,786
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE