CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Biểu mẫu thông báo mẫu dấu tại Ngân hàng Nhà nước mới nhất


BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, CHỮ KÝ
SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

(Đính kèm Giấy đề nghị mở tài khoản số ……ngày ... của…….)

Tên đơn vị: .........................................................................................................................

Địa chỉ giao dịch: …………………………Điện thoại giao dịch: ..........................................

Tên tài khoản thanh toán: ..................................................................................................

Số tài khoản thanh toán: ....................................................................................................

Nơi mở tài khoản thanh toán: ............................................................................................

Đăng ký mẫu chữ ký và mẫu dấu sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước………………………………………… như sau:

1. Mu chữ ký

Người đăng ký mẫu chữ ký

Mu chữ ký thứ nhất

Mu chữ ký thứ hai

1. Người đại diện hp pháp của chủ tài khoản:

1.1. Người đại diện hợp pháp thứ nhất:

Họ và tên:..............................................

Số Thẻ CCCD (CMND /Hộ chiếu): ...........

Ngày cấp:..............................................

Nơi cấp:................................................

Phạm vi đi din: ..................................

 

 

1.2. Người đại diện hp pháp thứ hai:

Họ và tên:..............................................

Số Thẻ CCCD (CMND /Hộ chiếu): ...........

Ngày cấp:..............................................

Nơi cấp:................................................

Phm vi đi din: ..................................

 

 

1.3. Người đại diện hợp pháp thứ ba:

H và tên:..............................................

Số Thẻ CCCD (CMND /Hộ chiếu): ...........

Ngày cấp:..............................................

Nơi cấp:................................................

Phạm vi đại diện:...................................

 

 

2. Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với NHNN) và người được ủy quyền

 

 

2.1. Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với NHNN):

Họ và tên:..............................................

Số Thẻ CCCD (CMND /Hộ chiếu): ...........

Ngày cấp:..............................................

Nơi cấp: ...............................................

 

 

2.2. Người được ủy quyền thứ nhất:.......

H và tên:..............................................

Số Thẻ CCCD (CMND /Hộ chiếu): ...........

Ngày cấp:..............................................

Nơi cấp:................................................

Văn bản ủy quyền số ……ngày...............

Thời hạn ủy quyền:.................................

Phạm vi ủy quyền: .................................

 

 

2.3 Người được ủy quyền thứ hai:..........

H và tên:..............................................

Số Thẻ CCCD (CMND /Hộ chiếu): ...........

Ngày cấp:..............................................

Nơi cấp:................................................

Văn bản ủy quyền số……. ngày..............

Thời hạn ủy quyền:.................................

Phạm vi ủy quyền: .................................

 

 

2. Mu dấu

Mu dấu thứ nhất

Mu dấu thứ hai

 

 

 

 

…………ngày …..tháng …….năm…………
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng du)

 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Sau khi xác định mẫu chữ ký và mẫu dấu của ………………………..là hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước……………………………. chấp thuận với Bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản thanh toán tại NHNN kèm theo tài khoản thanh toán số: ……………………..của………………………..

Thời điểm bắt đầu có hiệu lực: ...............................................................................................

 

TRƯỞNG PHÒNG K TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC/
GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
CHI NHÁNH…………. 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE