CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Thời hạn nộp tờ khai và các loại báo cáo trong năm

Chậm nộp tờ khai thuế, chậm nộp thuế, chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và các báo cáo tài chính trong năm là những vi phạm thường xuyên mắc phải của doanh nghiệp. Việc này xuất phát từ nguyên nhân chính là do trong một năm hoạt động, doanh nghiệp phải nộp rất nhiều các loại tờ khai thuế, nộp thuế và báo cáo tài chính nên không cập nhật được chính xác. 


Chính vì vậy, để hạn chế việc nộp tiền phạt cho doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp xin được tư vấn như sau:

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là một loại thuế trực thu và thường là được đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Lệ phí môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc và dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

Doanh nghiệp, tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh tiến hành khai lệ phí môn bài một lần, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng lý đầu từ và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

Theo các quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, đối với doanh nghiệp, tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

Căn cứ vào Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định mức thu lệ phí môn bài như sau:

1.      Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau: 

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm; 

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm. 

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động

Khoản 1 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định rõ “Doanh nghiệp, tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh tiến hành khai lệ phí môn bài một lần, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.” Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần kê khai lệ phí môn bài 1 lần sau khi thành lập.

Trường hợp doanh nghiệp có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài ( Quy định tại mục 1 Công Văn số 1279/TCT-CS của Tổng cục thuế ban hành ngày 04/4/2017 về Lệ phí môn bài).

Đối với doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động thì thời gian nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Đối với đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc là chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở cùng tỉnh/thành phố thì doanh nghiệp nộp tờ khai và lệ phí môn bài cho cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp có địa chỉ khác tỉnh/ thành phố thì doanh nghiệp nộp tờ khai và lệ phí môn bài cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của đơn vị phụ thuộc.

Thời hạn nộp các loại tờ khai và  nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), báo cáo sử dụng hóa đơn (BCSDHĐ)

Theo quy định của pháp luật, thời hạn nộp thuế Giá trị gia tăng theo quý, quy định về kê khai thuế GTGT theo tháng, thời hạn nộp tờ khai theo quý được quy định như sau:

Nộp tờ khai thuế và các báo cáo tài chính được quy định như sau:

Doanh nghiệp kê khai theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau;

Doanh nghiệp kê khai theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo;

Doanh nghiệp kê khai theo năm: Chậm nhất là ngày 30/01 của năm tiếp theo;

Doanh nghiệp kê khai theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh

Đối với hồ sơ quyết toán thuế: thời hạn quyết toán thuế chậm nhất là ngày 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Hồ sơ quyết toán thuế bao gồm: tờ khai TNDN, TNCN, báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo; trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động thì doanh nghiệp nộp tờ khai chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định;

0962893900.png

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm và các loại báo cáo tài chính khác trong năm

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu là nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. nói cách khác, báo cáo tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm.

Tất cả các doanh nghiệp đều phải thực hiện thủ tục nộp Báo cáo tài chính năm cho cơ quan quản  lý thuế. Đối với một số trường hợp riêng, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp báo cáo tài chính như sau:

Công ty, tổng công ty có đơn vị trực thuộc  ( chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) Ngoài báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp còn phải nộp tổng hợp BCTC hoặc BCTC hợp nhất của doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc vào cuối kỳ kế toán năm.

Thời gian nộp BCTC cụ thể như sau:

Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Thời hạn nộp BCTC của đơn vị trực thuộc cho đơn  vị kế toán cấp trên do đơn vị cấp trên quy định;

Các doanh nghiệp còn lại: Thời hạn nộp báo cáo năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Mức phạt chậm nộp báo cáo, mức phạt chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài, thuế GTGT và các loại thuế khác

Mức phạt chậm nộp lệ phí môn bài

Tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp

Theo đó, số tiền phải nộp bao gồm cả tiền gốc phải nộp và tiền chậm nộp

Số tiền phải nôp   =    số tiền chậm nộp              x      0,03%        x     số ngày chậm nộp

Xử phạt đối với các loại thuế khác

Điều 9. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

5. Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này.

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).

d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

 tư vấn về thuế


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE